Bumble

Algemene Voorwaarden

Versie 0.6, Laatst gewijzigd op 14 april 2017

 

Inleiding en samenvatting

Goed dat je de tijd genomen hebt om dit document door te lezen!

Met Bumble kan iedereen gemakkelijk en veilig goederen huren of verhuren. Om er voor te zorgen dat iedereen de juiste verwachtingen heeft van deze dienst en van elkaar als ‘Bumblers’ onderling hebben we onze algemene voorwaarden opgesteld. We adviseren je deze goed door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

Maar… bij Bumble houden we van simpel. Daarom geven we hier in het kort weer wat de voorwaarden zijn. Dit is natuurlijk niet helemaal volledig maar geeft je wel een idee.

Bumble biedt een platform om zaken te verhuren of te huren en is geen partij in een eventuele transactie. Dat wil onder andere zeggen dat Huurder en Verhuurder zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat voortvloeit uit een transactie en van beide wordt verwacht dat ze zich in alle aspecten houden aan de Nederlandse wet en eerlijk en netjes met elkaar te communiceren en zich houden aan alle met elkaar gemaakte afspraken.

Gebruik voor je advertenties je eigen tekst en foto’s en houdt je advertentie(s) en profiel up to date. Gebruik van Bumble is gratis maar tegen betaling kan je jouw advertentie promoten. Om de kosten van het platform te dekken kunnen advertenties worden getoond.

Bumble is niet aansprakelijk voor schade, letsel, e.d. welke voortvloeit uit het gebruik van of het niet correct functioneren van op Bumble aangeboden items. Door gebruik te maken van Bumble accepteer je de voorwaarden.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gaan over ieder gebruik van de Dienst van Bumble community rental, oftewel: Bumble. Door het gebruiken van Bumble ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Bumble zal de voorwaarden indien nodig aanpassen, we adviseren je dan ook om regelmatig de voorwaarden door te lezen. Wanneer je Bumble blijft gebruiken na wijzigingen van de voorwaarden ga je akkoord met deze wijzigingen en de dan geldende versie van de voorwaarden.

 

1. Een Bumble Account

Om van alle mogelijkheden van de Dienst gebruik te kunnen maken, is het nodig om een account aan te maken. Om je goed van dienst te zien stellen we een aantal eisen:

 1. De informatie die je bij het aanmaken van je Profiel verstrekt dient compleet, juist en up to date te zijn
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie.
 3. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken en/of derden op enige manier toegang geven tot jouw Account. Je bent zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt, waaronder ook reserveringen vallen.
 4. Wanneer je weet of het vermoeden hebt dat je gebruikersnaam of wachtwoord in bezit is van derden dan dien je dit direct aan Bumble laten weten, Bumble zal op basis van die melding een onderzoek instellen. Verder dien je direct je wachtwoord te wijzigen.
 5. Om jouw privacy te waarborgen verstrekt/verkoopt Bumble jouw gegevens niet aan andere partijen. Na verwijderen van jouw account en/of advertenties zijn deze gegevens definitief verwijdert uit de database van Bumble. Bumble kan wel jouw advertentie gebruiken op haar eigen social media account met het doel meer aandacht te verstigen op jouw advertentie en/of het platform.

 

2. Bumble gebruiken als Huurder

Wanneer je gebruik maakt van het Platform als huurder dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent handelingsbekwaam zoals beschreven in de Nederlandse wet
 2. Je voldoet aan alle (wettelijke) vereisten om gebruik te maken van de door jou te huren goederen.
 3. Je bent woonachtig in Nederland;
 4. Je voldoet aan de voorwaarden die de verhuurder in de specifieke overeenkomst stelt.
 5. Door je te registreren als Huurder garandeer je dat je voldoet (en blijft voldoen) aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Huurder en is Bumble gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 6. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat je niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 7. Bumble is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Huurder te weigeren.
 8. Kosten ten gevolge van schade aan of vermissing van het gehuurde materiaal worden door jou vergoed. Advies: controleer of jouw verzekering dit dekt.
 9. Je komt alle verplichtingen na die je met de verhuurder overeenkomst, waaronder het aanvullen of vervangen van verbruiksmateriaal.

3. Bumble gebruiken als Verhuurder

Wanneer je gebruik maakt van het Platform als huurder dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent handelingsbekwaam zoals beschreven in de Nederlandse wet
 2. Je bent woonachtig in Nederland;
 3. Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de Dienst als Verhuurder en is Bumble gerechtigd je van gebruik van de Dienst uit te sluiten.
 4. Als Verhuurder dien je de goederen die je ter verhuur aan wilt bieden te registreren in je Account. De goederen dient te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een goederen ter beschikking te stellen garandeer je dat de goederen:
  1. Voldoet aan alle basis veiligheidseisen;
  2. Passen binnen de goedgekeurde categorieen van Bumble en legaal gebruikt mogen worden.
  3. Op rechtmatige wijze zijn verkregen.
 5. Bij het registren van de goederen dien je alle benodigde gegevens in te vullen. Alleen zo kan je de registratie afronden en is Bumble in staat om jouw goederen de juiste aandacht te geven in de zoekresultaten van potentiele huurders.
 6. Indien de goederen niet meer voldoen aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om de goederen van je Profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen of Huurovereenkomsten te beëindigen.
 7. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je goederen niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.
 8. Bumble is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als Verhuurder of de registratie van een goederen te weigeren.
 9. Je inkomsten – indien nodig – te vermelden in je belastingaangifte
 10. Indien je er voor kiest om een goederen op het Platform aan te bieden voor verhuur, kun je zelf de hoogte van het bedrag aangeven.
 11. Jij dient de auteursrechten te hebben over de beschrijving en afbeelding van wat je aanbiedt en deze moeten overeen komen met de werkelijkheid en waar nodig geupdate worden.

 

4. Totstandkoming van de Huurovereenkomst

 1. Indien een Huurder interesse heeft in het huren van de goederen, zal hij een aanvraag voor reservering doen voor een door de Huurder aan te geven periode. De Huurder kan meerdere Huurverzoeken doen op het Platform.
 2. De betreffende Verhuurder ontvangt bericht van het Huurverzoek. Indien een Verhuurder het Huurverzoek wenst te accepteren, kan hij dat aangeven in het Platform.
 3. De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert. Bumble is geen partij bij die Huurovereenkomst. Bumble handelt alleen als faciliteit door het Platform aan te bieden waarop goederen kunnen worden aangeboden.
 4. De Verhuurder biedt Huurder een huurovereenkomst aan waarin alle algemene en specifieke verplichtingen van beiden staan vernoemt. De overeenkomst wordt gegenereerd door het Platform.

 

5. Betaling van het gehuurde

 1. De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst.
 2. De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld in de Huurovereenkomst.
 3. De hoogte van de huursom zoals door het platform wordt aangegeven zijn leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.
 4. Bumble aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in het aangaan van Huurovereenkomsten, bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste Huurperiode of het soort goederen.
 5. Eventuele additionele kosten zullen vooraf of na afloop van de Huurovereenkomst door verhuurder worden berekend en door huurder worden betaald maar dienen vooraf duidelijk te zijn afgestemd door middel van de huurovereenkomst.

6. Het platform

 1. Je begrijpt en accepteert dat Bumble alleen een Platform biedt waarop je met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. Bumble faciliteert daarbij, maar heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door jou of andere Gebruikers met behulp van het Platform wordt uitgewisseld en de goederen die via het Platform ter beschikking worden gesteld. Bumble is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en kan daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid accepteren.
 2. Je aanvaardt dat Bumble alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment dat je het gebruikt. Bumble sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Bumble is altijd gerechtigd het Platform of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou.
 4. Bumble garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Bumble is jegens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 5. Bumble is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van benodigd onderhoud van het Platform of beeindiging van de activiteiten van Bumble.
 6. Gebruik van Bumble is gratis. Tegen betaling is promotie van de advertentie mogelijk. Om de kosten van het platform te dekken worden advertenties getoond.

 

7. IE rechten

 1. De IE rechten van de dienst en platform zijn van Bumble.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Bumble aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst gebruik te maken.
 3. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 4. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Bumble zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waar Bumble IE rechten heeft.
 5. Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bumble substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van Content door middel van spiders, crawlers of robots is slechts toegestaan indien wordt voldaan aan het Robots.TXT convenant zoals op het Platform is vermeld.
 6. Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het Platform ter beschikking stelt.
 7. Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van informatie naar het Platform, aan Bumble automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de Dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het Platform verwijdert.

8. Aansprakelijkheid

 1. Aangezien Bumble geen partij is in de huurovereenkomst, het uitgeven of gebruiken van de goederen en het contact tussen gebruikers is Bumble niet aansprakelijk voor enige schade aangezien directe schade niet van toepassing kan zijn. Onder directe schade zou bijvoorbeeld kunnen worden verstaan: materiële schade aan zaken.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Bumble van gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, als gevolg van een storing, programmatuurfout, etc.
 3. Bumble is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van:
  1. Informatie die Bumble van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar Bumble verwijst
  2. Informatie die door Gebruikers op de website is geplaatst
  3. Schade aan of verlies van eigendommen
  4. Dood of letsel, tenzij dat het gevolg is van nalatigheid van Bumble
  5. Boetes, schadeclaims, etc door onder andere huurder, verhuurder, overheid, etc.
  6. Het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker
  7. Het beëindigen van een Huurovereenkomst, het verwijderen van een Profiel, of andere zaken van het Platform
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking van Bumble beoogt niet de aansprakelijkheid van Bumble voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bumble (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.
 5. Je vrijwaart Bumble voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Bumble lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

 

9. Beëindiging van het gebruik van Bumble

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en je Profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je Profiel heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging. Alle Huurverzoeken worden geannuleerd.
 2. Bumble heeft het recht om jouw gebruik van de Dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.
 3. Alle bedragen die je aan Bumble verschuldigd bent worden op het moment van beëindiging van je Profiel direct opeisbaar.
 4. Indien je ten tijden van je beeindigen van je profiel nog resterende tijd hebt van een betaalde promotie dan is dit restant niet opeisbaar. Een restant in advertentietegoed zal worden teruggestort.

 

10. Overig

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Bumble zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 4. Bumble mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.

 

Bumble is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61744220.

Bumble, de naam Bumble, het logo en alle overige aan Bumble gerelateerde merknamen zijn eigendom van Bumble Community Rental V.O.F. en mag niet gebruikt wordt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.